VietTUG.org - old forum

id = 3607, parent = 3591, thread = 3591, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.35, time = 2007/05/25 (1180081356) ,
subject = Re:Trang tải về được thiết kế lại, hits = 0, karma = 0+0-,
Thêm một bcode mới: { {img=9points.png} } sẽ cho ra

img:9points.png