VietTUG.org - old forum

id = 3602, parent = 3601, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.252.10, time = 2007/05/25 (1180026493) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Ribit nó đòi đăng ký. Bạn có register number không? Nếu sau bao nhiều ngày mà không đăng ký thì hình như nó không work hay sao đó.