VietTUG.org - old forum

id = 3598, parent = 3596, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.146, time = 2007/05/23 (1179937514) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn chọn theo kiểu alpha thì nó sẽ sắp xếp theo alpha chứ sao.