VietTUG.org - old forum

id = 3596, parent = 3593, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.226.66, time = 2007/05/23 (1179926680) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
có chứ, nhưng... tớ đi coi thi cái đã