VietTUG.org - old forum

id = 3593, parent = 3556, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.210.237.62, time = 2007/05/23 (1179917901) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi đánh danh sách tài liệu tham khảo, có cách nào sắp xếp tên các tác giả theo alpha một cách tự động không?