VietTUG.org - old forum

id = 359, parent = 358, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.221, time = 2005/11/13 (1131877901) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
K09:
Chao cac ban.Minh moi vao Latex nhưng có vấn đề như sau .Đó là khi mình viết thì dòng đầi tiên bao giờ cũng thụt vào .Vậy thì mình phải bỏ chức năng ấy như thê nào ..
+ Bỏ chức năng thụt đầu dòng cho "tòan cục", bạn khai báo \parindent=0pt
+ Bỏ chức năng thụt đầu dòng cho "địa phương", thì tại dòng đó bạn dùng \noindent
K09:
mình viết một dòng nhưng lại muốn cách ra mấy khoảng đầu để viết vào cuối .Vậy thì phảilàm thế nào
Cám ơn mọi người nha.
Mình chưa hiều câu hỏi này, có phải bạn muốn có khoảng trống "lớn" theo ý muốn giữa 2 câu văn trên dòng không?. Nếu đúng như vậy thì bạn có thể dùng chẳng hạn \hspace{2cm}