VietTUG.org - old forum

id = 358, parent = 318, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = K09 (guest), ip = 203.113.135.191, time = 2005/11/13 (1131832759) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chao cac ban.Minh moi vao Latex nhưng có vấn đề như sau .Đó là khi mình viết thì dòng đầi tiên bao giờ cũng thụt vào .Vậy thì mình phải bỏ chức năng ấy như thê nào .
Còn nữa , giả sử như mình viết một dòng nhưng lạimuốn cách ra mấy khoảng đầu để viết vào cuối .Vậy thì phảilàm thế nào
Cám ơn mọi người nha.