VietTUG.org - old forum

id = 3556, parent = 3555, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/14 (1179130164) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thử với gói index như mô tả rất kỹ trong wiki:LC, trang 682

Ví dụ rất đơn giản cho ở code:360d7d778d (view, download)