VietTUG.org - old forum

id = 3555, parent = 0, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/14 (1179082218) ,
subject = Làm index cho Author và subject, hits = 1162, karma = 0+0-,
Làm sao mình có thể cho hiện ra hai phần Index: (i)một cho Author name; và (ii) một cho Subject index như các sách nước ngoài vẫn thường làm nhỉ?