VietTUG.org - old forum

id = 3554, parent = 0, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/12 (1178905778) ,
subject = mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 2429, karma = 0+0-,
Một trình diễn của anh Hàn Thế Thành tại EuroTeX 2007:

* pdf: http://vntex.org/doc/math-samples-vn.pdf
* tex: http://vntex.org/doc/math-samples-vn.tex

Cám ơn anh Thành!

Tham khảo tại http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?pid=29641