VietTUG.org - old forum

id = 3553, parent = 3546, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.17.198, time = 2007/05/11 (1178822747) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 1+0-,
Em mới làm quen với tex nên chưa (dám) thử gói của thầy NHD vì trước mắt cái em cần xem là những vấn đề cơ bản của tex, vntex phù hợp với em lúc này.

Tuy nhiên, em có chút ý kiến: Em biết là 2 gó vntex phát triển bởi 2 người vào 2 thời điểm khác nhau nên nó khác nhau. Bây giờ, tại sao các tác giả không bắt tay thống nhất một gói vntex chung, tìm ra giải pháp chuyển đổi tài liệu cũ?

Em chưa dùng gói vntex (NHD) nên chưa hình dung đuợc nó sử dụng thế nào mà khó chuyển đổi thế nào vì bước đầu dùng gói vntex (HTT) thấy chỉ đơn giản khai báo \usepacket[utf8x]{vietnam} là võ vô tư không phải quan tâm đến cái gì khác.

Còn về vấn đề thói quen: Vntex (HTT) đâu có phải dùng lệnh gì rườm rà đâu, đơn giản là chỉ gõ, thay vì việc gõ thêm lệnh của vntex (NHD) thì chỉ không dùng lệnh là được (?).

Em không biết gì nhiều, mạn phép đưa ý kiến của mình .