VietTUG.org - old forum

id = 3548, parent = 3547, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 222.254.232.26, time = 2007/05/10 (1178795618) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
sao mình cài Math Type v5.2 rồi cài luôn thằng Ribbit thì khi dùng Ribbit lại xuất hiện cửa sổ của Math Type v5.2 . Mong Trợ giúp , mình muốn nó tách riêng khi cùng có trong Word hay Power point