VietTUG.org - old forum

id = 3538, parent = 3537, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/09 (1178724624) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
2. Nay tôi dùng :Miktex 2.4+vntex+winedt 5.4(giao diện rất đẹp).
a. Nếu khai báo:
\usepackage{vnfonts}
Như vậy là dùg gói VnTeX của wiki:thầy Nguyễn Hữu Điển
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
Vẫn phải gõ kiểu TCVN3 vì trong option/font của Winedt chưa có mục UTF-8. Biên dịch báo :gói utf8 bị lỗi
Dùng vậy mà không bị lỗi mới lạ Nếu gõ kiểu TCVN3 thì phải mần \usepackage[tcvn]{...}; nhưng khi đó không đáh được tiếng Lào.

Vì quá cần Unicode, chắc ble phải thử một editor khác: đó là wiki:texmaker hoặc notepad++