VietTUG.org - old forum

id = 3512, parent = 0, thread = 3512, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2007/05/04 (1178295002) ,
subject = chuyển: Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
try here...