VietTUG.org - old forum

id = 3508, parent = 0, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.237.202, time = 2007/05/04 (1178288621) ,
subject = Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 2753, karma = 1+0-,
To Admin (KyAnh)
Tôi tìm được gói much-0.03-20060429-win.zip rất hay theo giới thiệu của nó.
Khổ một nỗi là khi chạy thì nó cứ báo: Không liên kết được với file cygwin1.dll
(Trình đó chạy với cygwin?)
Gói này với trình much.exe tạo ra file ngù6n dùng cho TeX/LaTeX và nó có thể đọc các câu hỏi từ một `hệ thống cơ sở dữ liệu' (Có lẽ rất phù hợp với ý định phát triển ktv... của KyAnh).

Có hai gói như thế: Một dành cho LinuX và một cho Windows
Địa chỉ của các gói đó là:
http://fourier.math.uoc.gr/~mk/much/
Thân ái