VietTUG.org - old forum

id = 3498, parent = 3497, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.241, time = 2007/04/28 (1177693644) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
mình dùng một bản vietnam.sty rất cũ (trước đây mìh từng là vntex maintainer mà ). Cái quan trọng nhất là dòng
\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}

sẽ được thay bởi
\PassOptionsToPackage{utf8x}{inputenc}

Còn utf8 và utf8x khác nhau , lihavim cũng đã nói rồi: tetex không hỗ trợ utf8, nên dùng tetex phải cài thêm cái `ucs'

Còn ai theo ai thì... /me không trả lời được