VietTUG.org - old forum

id = 3497, parent = 3491, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.16.195, time = 2007/04/28 (1177693289) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
utf8 với utf8x nó khác nhau thế nào cà?
Trong cái file vietnam.sty của vntex-3.1.5 nó thế này:
\DeclareOption{utf8}
    {\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}
     \setboolean{optenc}{true}}   
\DeclareOption{utf8x}
    {\PassOptionsToPackage{utf8x}{inputenc}
     \setboolean{optenc}{true}
     \setboolean{vnutf8}{true}}

Như vậy, nó chỉ khác cái dòng cuối (ở utf8x).
Với lại cái định nghĩa của kyanh có vẻ hơi khác với cái được trích dẫn ở trên, phiên bản khác nhau chăng? 2 cái làm việc có khác nhau hông ta?

Nhưng tại sao Linux phải theo Windows mà không phải ngược lại nhỉ?