VietTUG.org - old forum

id = 3491, parent = 3490, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.154, time = 2007/04/27 (1177661709) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Dùng utf8x... có cái bất tiện duy nhất, là mỗi khi chép bài gửi cho bà con bên windows sẽ nhiều khả năng không biên dịch được.

Nếu muốn "chơi luôn sợ gì", thì mở tập tin vietnam.sty lên, tìm đến chỗ khai báo tuỳ chọn "utf8" và mần như sau
\DeclareOption{utf8}{%
 \ifoptenc\else
  %\PassOptionsToPackage{utf8}{inputenc}
  % kyanh (2007/03/30) a workaround
  % on my very old system
  \PassOptionsToPackage{utf8x}{inputenc}
  \optenctrue
  \vnutfviiitrue
 \fi
}


Bây giờ, có thể thoải mái dùng "utf8" trên tetex rùi