VietTUG.org - old forum

id = 3490, parent = 3487, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.16.188, time = 2007/04/27 (1177611516) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi em cài vntex bản mới, quên xoá bản có sẵn của tetex nên khi gọi gói vietnam, nó dùng bản cũ, giờ thì ngon làng rồi, cảm ơn anh .