VietTUG.org - old forum

id = 3487, parent = 3482, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.162.248, time = 2007/04/25 (1177516992) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\begin{document}
Hiển thị tiếng Việt ngon lành chưa \emph{lihavim}
\end{document}