VietTUG.org - old forum

id = 3486, parent = 3482, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.162.248, time = 2007/04/25 (1177516740) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 1+0-,
hiii lihavim trong gói thư viện vietnam.cls có sử dụng inputenc.cls rùi. Vì vậy khi khai báo thì đâu cần phải khai báo cả 2 như vậy. Theo me chỉ cần sử dụng
usepackage[utf8x]{vietnam}

là ổn rồi còn gì đâu cần khai báo rắc rối vậy chứ. Còn việc có hỗ trợ unicode hay không thì đó cũng chỉ là fonts hiển thị lúc mình soạn thảo thôi. Còn sản phẩm biên dịch giống nhau hết cả thui.