VietTUG.org - old forum

id = 3482, parent = 3481, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.213.144, time = 2007/04/25 (1177459060) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 1+0-,
Hehe, em đã mần được rồi
Do thằng teTeX chưa hỗ trợ sẵn unicode nên chỉ việc tải về, cài vô, là dùng ngon lanh:
\documentclass{report}  
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document} 
Tiếng Việt.
\end{document}