VietTUG.org - old forum

id = 3481, parent = 0, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.18.145, time = 2007/04/25 (1177441015) ,
subject = Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 5523, karma = 0+0-,
Em đang dùng teTeX 3 trên Slackware và mới cài xong vntex.
Nếu em sử dụng thế này, thì hiển thị tiếng Việt tốt:
\documentclass{report}  
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\begin{document} 
Tiếng Việt
\end{document}

Nhưng nếu dùng như vầy:
\documentclass{report}  
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document} 
Tiếng Việt
\end{document}

Thì log nó thế này: ./code.24031ce45d.html

Xem file dvi xuất ra nó cho kết quả thế này:
0130Tiếng Việt

Vẫn đọc được tiếng Việt, nhưng có thêm "0130" trước.
Nhưng khi thay bằng:
\documentclass{report}  
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\begin{document} 
Tiếng Việt
\end{document}

Thì kết quả ở file dvi mất cái "0130" trước, nhưng log thấy nó bảo là không có option utf8x trong gói vietnam, nhưng nó lại mất cái 0130 trước kết quả .
Log khi này: ./code.c57188c368.html

Dừ em phải làm chi để khắc phục cái này nhỉ?