VietTUG.org - old forum

id = 3479, parent = 3474, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.57.104, time = 2007/04/24 (1177423971) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
Uh đúng là me hiểu sai ý câu hỏi của Peter rồi