VietTUG.org - old forum

id = 3459, parent = 3425, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.163.60, time = 2007/04/22 (1177228075) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc sử dụng fonts Time trong miktex quan trọng là bạn sử dụng công cụ nào để soạn thảo. Mỗi editor hỗ trợ việc hiển thị fonts nhất định, để dùng font time thì you có thể dùng winshell, texmaker, emeditor, crimeditor...nói chung là rất nhiều; còn đối các fonts Vietnam thì bạn có thể sử dụng texniceter, hoặc các editor trên...Nhưng việc quan trọng khi sử dụng phần mềm này là you cần phải chỉnh configure cho nó.