VietTUG.org - old forum

id = 3453, parent = 3451, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.226.83, time = 2007/04/16 (1176706926) ,
subject = Re:Page setup, hits = 0, karma = 1+0-,
@peter

Bạn dùng gói lscape như sau đây:
\usepackage{lscape}

% stuff

\clearpage % nhớ nhé!

\begin{landscape}
% nội dung
\end{landscape}

\clearpage % nhớ nhé


PS0: wiki:lscape
PS1: lần sau, bạn nhớ tìm kiếm ở diễn đàn theo hướng dẫn ở đây