VietTUG.org - old forum

id = 3452, parent = 3451, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.237.223, time = 2007/04/16 (1176676963) ,
subject = Re:Page setup, hits = 0, karma = 0+-1-,
Bạn hãy dùng gói anysize
Gói này cho phép bạn chọn lại kích thước khổ giấy tùy ý.
(Với gói này sau khi bạn dùng lệnh usepackage rồi thì xác lập khổ giấy trong phần preamble luôn)