VietTUG.org - old forum

id = 3451, parent = 0, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.45.142, time = 2007/04/16 (1176674543) ,
subject = Page setup, hits = 960, karma = 0+0-,
Các bác cho hỏi, trong Miktex làm sao trình bày trang dạng - Landscape giống như MS word. Khi chiều rộng nội dung của văn bản quá dài thì làm sao trình bày dưới dạng nằm ngang