VietTUG.org - old forum

id = 3401, parent = 0, thread = 3401, catid = 22, locked = 1, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.71.193, time = 2007/04/02 (1175511835) ,
subject = hiển thị giờ hệ thống, hits = 628, karma = 0+0-,
Clock = true có phải một khai báo cho lớp powerdot để hiển thị giờ hệ thống?
vẫn là vấn đề slide của em ở box Báo lỗi, thông báo! em đang tìm lỗi dịch mà không thể.