VietTUG.org - old forum

id = 3384, parent = 3341, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.253.214, time = 2007/03/29 (1175171744) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Làm thế nào để bổ sung các lệnh mà có thể tự hoàn thành lệnh bằng cách Ctrl+Space trong TNC? Gõ đi gõ lại mấy cái lệnh này mệt quá!