VietTUG.org - old forum

id = 3341, parent = 3334, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thaomap, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/17 (1174148771) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
vâng. vấn đề trước của em đã giải quyết đc rồi. cảm ơn a.