VietTUG.org - old forum

id = 3328, parent = 3324, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thaomap, ip = 58.187.67.175, time = 2007/03/15 (1173976636) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Máy em không nối NET nên để tối em sẽ gửi cho a.
Mà các a có tài liệu gì hướng dẫn tạo các loại tài liệu: bài thi, bài kiểm tra, (có thể tách riêng 2phần đề bài và lời giải riêng ra trên cùng một tài liệu) chỉ cho em với. em tìm trên diễn đàn mà không có.