VietTUG.org - old forum

id = 3319, parent = 3317, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.234.192, time = 2007/03/14 (1173877969) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
tớ đâu đãng trí đến mức đó. VnMiK chỉ hỗ trợ VnTeX thôi.

Có lỗi như trên, là do ... râu ông này cắm bà kia