VietTUG.org - old forum

id = 3315, parent = 3312, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.230.251, time = 2007/03/13 (1173732370) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
khoan đã!

nhìn *.log đưa lên /me nghi quá đi.

theo mình biết, trong vntex và vnmik không có... vn1enc.def, và cũng không hề dùng đến font vntime.

việc dùng encoding VISCII cũng như TCVN đều đã được kiểm tra với VnTeX.

CHO MÌNH XIN MÃ NGUỒN CỦA FILE TEX ĐÃ SINH RA LỖI TRÊN!

(gửi vào http://viettug.org/code)

Cám ơn!

PS: khổ cho vnmik!