VietTUG.org - old forum

id = 3309, parent = 3270, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/12 (1173637410) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi dùng VnMik 3.03 và chạy chương trình (dùng inputenc la viscii) khi dich chuong trinh thi no báo lỗi sau:
"(c:\vnmik\texmf\tex\latex\base\t1enc.def
File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
LaTeX Font Info: Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
) (vn1enc.def
File: VN1enc.def 1998/11/11 Vietnamese Local Encoding for TCVN
)
LaTeX Font Info: Try loading font information for VN1+cmr on input line 100.

(vn1cmr.fd
File: vn1cmr.fd 1999/01/11 Font Definition for TCVN Encoding
)
! Font VN1/cmr/m/n/12=vntime at 12.0pt not loadable: Metric (TFM) file not foun
d.
<to be read again>
relax
l.100 \fontencoding\encodingdefault\selectfont"

Vậy khắc phục như thế nào?