VietTUG.org - old forum

id = 3299, parent = 3298, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.23, time = 2007/03/07 (1173286713) ,
subject = Re:Chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
peter xem ở box Hình vẽ (vào box rồi sau đó chọn Tìm kiếm). Các gói wrapfig, picins,...