VietTUG.org - old forum

id = 3270, parent = 3269, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.254.112.109, time = 2007/02/27 (1172561789) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúc năm mới tốt lành!

Điều này còn tùy thuộc vào dạng hình và chế độ biên dịch. Nếu xuất trực tiếp bị lỗi, thì có thể dùng con đường DVI => PS => PDF.

Một ví dụ đơn giản về chèn hình có ở wiki:graphicx. Vui lòng xem thêm ở box Hình vẽ.