VietTUG.org - old forum

id = 327, parent = 324, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.106.155, time = 2005/11/07 (1131363847) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vào trang này xem có một vài thông tin về kích cỡ fonts có thể có ích cho bác đó, lệnh \fontsize(14), bác thử dùng xem sao,

liên kết: http://www.cl.cam.ac.uk/users/rf/pstex/index.htm

chúc may mắn