VietTUG.org - old forum

id = 3264, parent = 3258, thread = 3258, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172309348) ,
subject = Re:Tại sao nên dùng VnTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Dưới đây là gợi ý của anh Hàn Thế Thành:

// quote //

nếu document chỉ có tiếng Việt thì dùng vietnam.sty là tiện nhất:

,--------
| \documentclass{report}
| \usepackage[utf8]{vietnam}
| \begin{document}
| Tiếng Việt
| \end{document}
`--------

còn nếu document có nhiều thứ tiếng thì dùng babel:

,--------
| \documentclass{report}
| \usepackage[english,vietnam]{babel}
| \usepackage[utf8]{inputenc}
| \begin{document}
| Tiếng Việt
| \selectlanguage{english}
| English
| \end{document}
`--------

option cuối cùng của babel (trong vd trên là "vietnam") sẽ là ngôn ngữ chính trong document (các thứ như mục lục, chỉ mục, bảng... sẽ dùng ngôn ngữ này). Khi chuyển giữa các ngôn ngữ thì phải dùng \selectlanguage (và thêm cả \inputencoding{...} nếu muốn thay đổi cả input encoding -- dùng utf8 thì không cần).

// quote //