VietTUG.org - old forum

id = 3263, parent = 3257, thread = 3257, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172309174) ,
subject = Re:Gõ phông tiếng Nga trong VnMik 3.03, hits = 0, karma = 0+0-,
Sau đây là gợi ý của anh Hàn Thế Thành

// quote //

về việc dùng tiếng Nga: đơn giản nhất là theo mẫu sau:

,--------
| \documentclass{article}
| \usepackage[T2A]{fontenc}
| \usepackage[utf8]{inputenc}
| \usepackage[russian]{babel}
| \begin{document}
| <tiếng Nga viết bằng mã UTF-8>
| \end{document}
`--------

(giả sử có cài miktex hay texlive, bản tương đối mới)

// quote //