VietTUG.org - old forum

id = 324, parent = 321, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.215, time = 2005/11/07 (1131360870) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
3/ để thay đổi, quan trọng nhất là chỉnh tập tin size13.clo. Trong tập tin bác gửi kèm, thấy như sau: (phần quan trọng nhất)
\renewcommand\normalsize{%
   \@setfontsize\normalsize\@xivpt{17}%
   \abovedisplayskip 13\[email protected] \@plus3\[email protected] \@minus7\[email protected]
   \abovedisplayshortskip \[email protected] \@plus4\[email protected]
   \belowdisplayshortskip 7\[email protected] \@plus4\[email protected] \@minus3\[email protected]
   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
   \let\@listi\@listI}

Bác thử thay đổi gần \@xivpt{17} xem sao!

Xin lỗi. Nhưng /me sẽ không giúp bác chuỵên này được đâu! Bác hãy tự làm lấy. Chúc may mắn!

2/ có cách này cũng hay: bác cứ soạn ở khổ 12 hoặc 14. Sau đó, khi in PDF thì chọn tỉ lệ (zoom) thích hợp. /me không biết cụ thể bi nhiêu, nhưng có lẽ in thử vài lần thì sẽ được như ý mà

1/ bác vui lòng chọn chủ đề thích hợp với box của diễn đàn.

0/ diễn đàn này không cho phép thành viên tải tập tin lên server