VietTUG.org - old forum

id = 3230, parent = 3228, thread = 3228, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.30, time = 2007/01/24 (1169652537) ,
subject = Re:vnmik-3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
1/
bạn dùng tiếng Việt thế nào? TeXnicCenter hiện chỉ hỗ trợ encoding = TCVN3 (tương ứng với \usepackage[tcvn]{vietnam} ). Nếu dùng unicode (\usepackage[utf8]{vietnam}) thì chào thua. Với trường hợp đầu tiên (TCVN3), xem chú ý 4 ở http://vnmik.sourceforge.net/#notes

2/
mình không hiểu lỗi bạn gặp phải với TeXMaker (thiếu log file). Bạn nên xem qua tài liệu hướng dẫn dùng texmaker http://download.viettug.org/?files=texmaker