VietTUG.org - old forum

id = 3228, parent = 0, thread = 3228, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.252.8, time = 2007/01/23 (1169491390) ,
subject = vnmik-3.0.3, hits = 1521, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vnmik-3.0.3

Chào Kỳ Anh. Khong biet sao TeXnicCenter không hiển thị tiếng việt trong khi viết code. (nhưng dịch ra thì thấy tiếng việt)? Sẵn đây cho hỏi luôn sao TeXMaker mình dịch nó cứ báo lỗi thiếu file log là sao (mình đã cài đầy đủ các chương trình liên quan rùi mà. Hic