VietTUG.org - old forum

id = 3194, parent = 3192, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = ngu_hoa, ip = 125.234.207.57, time = 2006/12/31 (1167511744) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
cam on ban nhieu nha