VietTUG.org - old forum

id = 3193, parent = 3188, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167511214) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ nên dùng gói multicol
2/
\setlength\columnsep{6mm}
\columnsep=10mm
\columnseprule=2pt