VietTUG.org - old forum

id = 3178, parent = 3172, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.254, time = 2006/12/23 (1166885103) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Môi trường windows thuộc gói picinpar. Ta sử dụng môi trường này để đặt một box (hộp văn bản ) vào trong văn bản, như hình ở cuối bài viết này. Cú pháp như sau:
\begin{window}%
  [3,c,%
  {text box},%
  {box caption}%
]
nội dung bao quanh box.
\end{window}

Trong đó, số 3 chỉ số dòng trước khi box của ta bắt đầu. Còn c chỉ để canh giữa. Các giá trị khác có thể là l (left) và r (right). Trong đoạn mã trên, {text box} chỉ nội dung của box ta cần chèn. Tiếp theo, {box caption} chỉ chú thích cho box, phần này có thể bỏ trống. Cuối cùng là nội dung bao quanh .

Ngoài ra còn có môi trường figwindow cũng của gói picinpar.

Hình minh họa:
http://sarovar.viettug.org/img/picinpar.png
http://sarovar.viettug.org/img/picinpar2.png