VietTUG.org - old forum

id = 3172, parent = 689, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.63.116, time = 2006/12/23 (1166813306) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
\begin{window}[2,c,
 {\begin{tabular}{|l|c|c|}
  \hline
  \backslashbox[.5cm]{$X$}{$Y$} &  $y_1$ & $y_2$ \\
  \hline  $x_1$ & $p_{11}$ & $p_{12}$ \\
  $x_2$ & $p_{21}$ & $p_{22}$  \\
  $x_3$ & $p_{31}$ & $p_{32}$  \\ 
  \hline
\end{tabular}
},{\hfill\texttt{Bảng phân phối}\hfill}]
  Văn bản cùng với đối đoạn văn.
\end{window}
\end{document}


Xin cho hỏi số "2" gần chữ window có nghĩa là gì? Xin diễn đàn hướng dẫn cách dùng môi trường window ah?

from admin: vui lòng dùng môi trường code để gửi mã. quote chỉ để trích dẫn...