VietTUG.org - old forum

id = 3150, parent = 3147, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.47.41, time = 2006/12/16 (1166206746) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 1+0-,
thử gửi xem sao.đã gửi được từ IE chạy trên windows server 2003.