VietTUG.org - old forum

id = 3147, parent = 3143, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166194824) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra từ IE, hết biết debug ra sao nữa rùi