VietTUG.org - old forum

id = 3144, parent = 3143, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166168521) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà, /me đã gặp lỗi này và đã fix được trên các máy dùng IE/Windows ở trường. Nhưng pác vẫn còn gặp phải Lần này chắc nặng đây!

Cám ơn pác lần nữa!